Pranje (čišćenje) i dezinfekcija

Razvijeno za dnevnu uporabu: Novi System4Dent ispunjava najstrože zahtjeve za profesionalnu obradu instrumenata i nema nikakvih slabih točaka. Kao sistemsko rješenje za stomatološke ordinacije daje savršene rezulate obrade kod izuzetne njege materijala uz ekonomsku isplativost.

System4Dent – sve na jednom mjestu

Sustavom System4Dent Miele Professional nudi inovativan kompletan sustav za sigurnu i efikasnu obradu instrumenata u stomatološkoj praksi. Budući da je razvijen na temelju dugogodišnjeg iskustva i u suradnji sa stručnjacima iz prakse, System4Dent pruža sustavno rješenje koje se dijeli na četiri stupnja: pranje/dezinficiranje, procesne kemikalije po mjeri, dokumentacija i vrhunska kvaliteta servisa. Za svaku od navedenih razina Miele Professional ima spremne učinkovite uređaje, procesne kemikalije, rješenja za dokumentaciju i ostali pribor kao i sveobuhvatnu uslugu. Budući da su sve komponente ovog sustava dostupne iz iste ruke, međusobno su savršeno usklađene. Rezultat je besprijekorna, prema materijalu izrazito nježna i gospodarski isplativa obrada stomatoloških instrumenata. Optimiran je čak i administrativni napor, budući da je za ukupan pothvat – od tehnike uređaja pa do financiranja – tvrtka Miele na raspolaganju kao kompetentan partner.
Obrada u standardiziranom postupku
U ProgamU Vario TD slijedi pretpranje pri niskim temperaturama, kako bi se denaturirali tragovi krvi.
Nakon intenzivne glavne faze pranja slijedi termička dezinfekcija pri >90 °C i s vremenom zadržavanja pri povišenoj temperaturi oko 5 minuta.
Za optimalnu njegu na primjer kirusških instrumenata slijedi završno ispiranje s VE-vodom bez sredstva za ispiranje.
Ovaj program je prikladan za rutinsku pripremu prema ISO 15883 svih termostabilnih instrumenata.
Postupak je nježan za materijale i preporučuje se i kod obarde prijenosnih instrumenata.
U termičkom dezinfektoru PG 8591 vrući zrak zaslužan je za završno sušenje instrumenata.
U programu SPECIAL 93 °C slijedi termička dezinfekcija pri 93 °C i vremenu zadržavanja 10 minuta.Prema Institutu Robert Koch ovi postupci obrade pripadaju području djelovanja A i B jer su djelotvorni protiv gljivica, bakterija i virusa uključujući HBP i HIV.

Sigurnost, isplativost, mogućnost validacije

MPG-Konform
Uređaji za termičku dezinfekciju iz linije Miele Professional omogućuju optimalne rezultate pranje i termičke dezinfekcije shodno internacionalnom standardu EN ISO 15883.

Vremenski optimalna obrada instrume. – Miele sustav

Sistematsko pranje i dezinfekcija instrumenata sastavnica su higijenskog koncepta za izbjegavanje rizika – kako za pacijente tako i za tim koji radi u ordinaciji. Strojna obrada i sterilizacija medicinskih instrumenata danas je univerzalna sastavnica garancije kvalitete u stomatološkoj ordinaciji.
Jer čišćenje i dezinfekcija moraju odgovarati standardima MPBetreibV s validiranim postupcima. Preporuka Instituta Robert-Koch:
U RKI-smjernicama (RKI-BfArm/RKI preporuke za dentalnu medicinu) preporuča se strojna, a ne ručna obrada instrumenata.
Miele sistemska rješenja omogućuju ispunjavanje odredbi vezanih za uporabu medicinskih proizvoda i RKI smjernica kod obrade medicinskih proizvoda.

Kvaliteta vode

Posebno kod obrade instrumenata, kvaliteta vode igra veliku ulogu. Izvorna voda sadrži soli i minerale koji se mogu nataložiti na dijelovima uređaja i na instrumentima. Demineralizirana voda spriječava pojavu korozije. Posebno ako je riječ o većim potrošnjama vode, neophodno je praćenje kvalitete vode. Ciljana priprema vode povećava ekonomičnost tremičkih dezinfektora. Naime, filtriranje štiti od štetnih naslaga, spječava zastoje, popravke i smanjuje troškove medija za pranje.

Higijenski prostor s prohodnimradnim redovima

Kod ove izvedbe obrada se odvija preko radne linije. Nečista strana obuhvaća ispiranje i termo dezinfektor. Priprema vode i kemikalija za pranje odvija se u donjem ormariću za pranje ili u Miele ormaru za doziranje medija. Staklena pregrada je granica čiste strane s malim sterilizatorom, procesnom dokumentacijom i pisačem za etikete s informacijama o sterilnim predmetima.

Higijenski prostor s radnim redovima u obliku L

Higijenski prostor u obliku slova L nudi dodatnu slobodu gibanja i prostor za odlaganje. Nečista strana s ispiranjem i termo dezinfektorom je uslijed kutne izvedbe još jasnije odvojena od čiste strane s malim sterilizatorom, procesnom dokumentacijom i pisačem za stikete s informacijama o sterilnim predmetima.

Higijenski prostor s 2 odvojena radna reda

To je optimalno rješenje za prakse npr. koje imaju velike prostorne površine i veći broj pacijenata. Nečista strana s ispiranjem i termo dezinfektorom je prostorno odvojena s čistom stranom sa sterilizatorom, procesnom dokumentacijom i pisačem za etikete s informacijama o sterilnim predmetima. Ormari za instalaciju odnosno pohranu s obje strane imaju dovoljno prostora na radnim površinama i smanjuju rizik zaostale kontaminacije.

Segosoft

Individualne mogućnosti dokumentiranja

U okviru sustava System4Dent moguća su različita rješenja dokumentiranja ovisno o potrebama prakse i tehničkih uvjeta na licu mjesta. Jezgra dokumentacijskog sustava je softver Segosoft Miele Edition. Pažljivo usklađen sa primjenom u svakodnevnici, omogućava vam razumljivu, sigurnu od manipulacija i pravno priznatu dokumentaciju obrade instrumenata.

Segestoft Miele Edition 7

Kao jedini dokumentacijski softver u medicini, Segosoft Miele Edition 7, posjeduje certifikat njemačkog Savezni ured za sigurnost informativne tehnike (BSI) prema glavim kriterijima. Prvo je Segestoft bio uvršten diljem Europe kao aktivni medicinski proizvod u klasi IIb. Naime, softver nudi klijentima jedinstvenu servisnu uslugu sa svim popratnim nadogradnjama sustava, kompletnom tehničkom podrškom putem eMaila, telefona i održavanja na daljinu zahvaljujući suradnji s partnerskom kompanijom Comcotec.

Oznaka sterilno

Softver za označavanje sterilnih predmeta

S softver Segolabel Miele Edition omogućuje ispisivanke etiketa, kako bi se označili sterilni predmeti. Etikete se nakon sterilizacije izrađuju specijalnim pisačem i izražavaju broj šarže, datum izrade i datum isteka te ima odgovornog djelatnika u ordinaciji. Po želji se mogu unjeti informacije i sadržaju pakiranja. Oznaka preko bar koda kasnije omogućava bržu dodjelu procesnih podataka podatcima pacijenata – time onda i utvrđivanje instrumenata upotrebljenih za uspješnu sterilizaciju.

SegoAssign Plus

SegoAssign Plus omogućuje povezivanje Segesoft Miele Editon sa sustavom vođenja pacijenata te omogućuje jednostavno i brzo praćenje šarži pacijenata bez papira. SegoAssign Plus integrira se u sve sustave upravljanja ordinacijama i pacijentima putem Njemačkog saveza za dentalni softver (VDDS) preko standardiziranog VDDS-Media-sučelja.
U svakoj ordinaciji je moguće pregledati podatke jer su povezani preko softvera, pri čemu otvaranje SegoAssign Plus sučelja automatski preuzima podatke o pacijentima i njihovim terapijama. Učitavanjem etikete s bar kodom pomoću skenera, koja se nalazi na sterilnom predmetu, informacije o šarži povezuju se s pacijentom u obradi.
Takav direktan način raspoloživosti SegoAssign Plus digitalnih spisa o pacijentima i njihovim terapijama omogućuje direktan pristup podatcima o pacijentu i upotrebljenoj steriliziranoj šarži. U slučaju inspekcije ordinacije ili pravnih razmirica, može se prikazati uredna oprada instrumenata koji su korišteni pri obradi pacijenta.